ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας, μελέτης, μάθησης, αξιολόγησης, συμμετοχής, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τους χρήστες για το πώς να  διαχειριστούν την τεχνολογία και πέραν των σχολικών ορίων προς όφελός τους. Σήμερα, τα παιδιά αποτελούν τη γενιά της λεγόμενης ψηφιακής εποχής. Η αλληλεπίδραση ειδικά του Η/Υ με τον μαθητή, είναι άμεση και βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες λόγω κάποιας αναπηρίας ή μαθησιακής δυσκολίας, η τεχνολογία της πληροφορίας και τα ευρύτερα υποστηρικτικά τεχνολογικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο-αρωγό στη μαθησιακή διαδικασία.  Με τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα η μετατροπή των σχολικών βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή ή οι αναγνώστες κειμένου, τα παιδιά μπορούν να παρέχουν και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση και διαδραστικές παραστάσεις.